| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

Inventering av forskningsprojekt

Page history last edited by Per Ambrosiani 6 years, 2 months ago

 

1. Digital katalog över Smolenskarkivet i Stockholm (2014–2016) (Per Ambrosiani, Elisabeth Löfstrand m.fl.)

 

Projektet är finansierat av Riksbankens Jubileumsfond och har som mål att producera en digital katalog över de ryska 1600-talsdokument som ingår i det så kallade “Smolenskarkivet” på Riksarkivet i Stockholm. Dokumenten tillkom under perioden 1609–1611 i den västryska staden Smolensk när denna först belägrades och därefter intogs av polska trupper, och kom sedan till Sverige tillsammans med annat krigsbyte under de svenska fälttågen i Polen i mitten av 1600-talet. Materialet består av cirka 1000 blad fördelade på 75 rullar av olika längd, och texterna är skrivna med en särskild typ av rysk 1600-talshandstil, s.k. skoropis.

 

Se vidare http://www.smolark.slav.su.se

 

 

2. Digitalised Descriptions of Slavic Cyrillic Manuscripts and Early Printed Books in Swedish Libraries and Archives (2010–2013) (Antoaneta Granberg, Irina Lysén, Alexander Pereswetoff-Morath, Per Ambrosiani)

 

Se vidare projektets hemsida på GU

 

 

3. Edering av Parfenij Tortjakovs ingermanländska korrespondens, c:a 1660–80 (Alexander Pereswetoff-Morath)

 

 

4. Interkulturellt utbyte i det tidigmoderna Europa: översättningar av västeuropeiska tidningar till ryska, c:a 1600-1725 (Ingrid Maier, Christine Watson)

 

Projektets syfte är att bygga ut och förstärka ett redan inlett samarbete mellan internationellt ledande och yngre forskare i historia och filologi från Sverige, USA och Ryssland. De handskrivna ryska översättningar av europeiska tidningar och politiska pamfletter som gjordes i Moskva på 1600-talet för att (muntligt) informera tsaren och hans rådgivare om politik och kultur utanför Moskvastaten står i fokus. Informationsförmedlingen innebar samtidigt kulturtransfer, även om informationen enbart riktades till den politiska eliten. Relevanta frågor är t.ex. vad den ryska eliten fick veta om europeisk kultur och politik; hur översättarna rekryterades och utbildades; hur den första tryckta ryska tidningen (från 1703) växte fram. Resultaten kommer att publiceras i en monografi och en rad artiklar, de flesta skrivna av en historiker och en språkvetare. Projektet inrymmer också en filologisk utgivning av de ryska översättningarna från första delen av 1670-talet, för att bevara dessa texter på ett säkert sätt för framtiden. Utgåvan avses inkludera även de utländska förlagor som användes i Moskva (vanligtvis ur tyska och nederländska tidningar), i den mån dessa finns bevarade. Denna utgåva kan enbart åstadkommas genom ett större internationellt projekt. Utgivningen kommer att fortsätta efter projektets slut, när de yngre deltagarna har samlat de nödvändiga erfarenheterna, och bidrar till en långsiktig förstärkning av den premoderna historiska och filologiska forskningen.

 

 

5. »Jakobs bok» och den ryska antijudaismens rötter. En filologisk undersökning» (Alexander Pereswetoff-Morath)

 

 

6. Контрастивная корпусная лингвистика (Ludmila Pöppel m.fl.)

 

leds av Anna Zaliznjak, flera internationella deltagare.

 

Mer info

 

 

7. The Paths of Native/Near-Native Written Russian in Seventeenth-Century Swedish Ingria: a Philological Inquiry with an Edition (Alexander Pereswetoff-Morath)

 

 

8. Platser och politik: om bruket av ortnamn i Kosovo 1990–2010 (Thomas Rosén)

 

Betydande förändringar har ägt rum i bruket av ortnamn i Kosovo under den gångna tjugoårsperioden. Före 1999 ägde serbiska ortnamnsformer i de flesta fall företräde framför albanska i officiella dokument, på kartor etc. Idag, drygt tio år senare, är förhållandena de omvända. Vad beror denna förändring på?

Det föreslagna projektet består av en ämnesöverskridande undersökning som involverar dels albansk och sydslavisk språkvetenskap, dels historia och statsvetenskap. Undersökningen har både ett diakront och ett synkront perspektiv.

Projektets teoretiska bas består av aktuell forskning om ortnamn, albansk och sydslavisk språkvetenskap, historia samt nutida politisk och kulturell debatt i Kosovo, Albanien och Serbien.

Ortnamnsmaterialets språkliga utveckling studeras mot bakgrund av de politiska förhållanden som har rått i området sedan äldsta tid. Eftersom flertalet parter i dagens debatt utgår från historiska argument, är en diakron studie en förutsättning för en undersökning av de beslutsprocesser och av de stundtals hetsiga diskussioner om ortnamn som fortsatt pågår i Kosovo och dess grannländer.

Det ortnamnsmaterial som idag återfinns i Kosovo är produkten av en mycket lång och till stora delar okänd utveckling med många aktörer. För att säkerställa undersökningens objektivitet kommer flera olika typer av källmaterial att analyseras. I den diakrona delen studeras ortnamn som förekommer i äldre texter och på äldre kartor. Den synkrona undersökningen använder moderna lagtexter, offentliga administrativa dokument, kartor samt material från massmedia. En viktig beståndsdel i undersökningen av den moderna situationen utgörs av fältarbete: intervjuer kommer att genomföras med politiker och tjänstemän i Kosovo.

 

 

9. Polsk emigrantlitteratur i Berlin och Stockholm (Ewa Teodorowicz-Hellman m.fl.)

 

Polsk immigrantlitteratur i Berlin och Stockholm, del 2. I samarbete med polska universitet i Gdańsk och Katowice, samt Tübingen och Leipzig.

Inom projektet publicerades redan boken: Miedzy jezykami, kulturami, literaturami. Polska litteraturs w Berlinie i Sztokholmie po roku 1981. 2013 (360 s.)

Den andra delen av projektet handlar om tiden mellan 1989-2013.

 

 

10. Polska danser vid Sigismund III Vasas kröning (Ewa Teodorowicz-Hellman m.fl.)

 

Vid kröningen av Sigismund III Vasa till Sveriges konung ordnades i Uppsala en stor bal. På balen presenterades s.k. ”polska danser” som är antagligen förespråkare till den kända polska polonäsen. I svenska arkiv hittade jag original till notskriften av dessa danser. Notskriften har inte varit publicerat och inte heller kommenterat i vetenskapliga publikationer.

Projektets syfte är:

1. att publicera notskriften

2. att ge en musikhistorisk kommentar till den (prof. B. Przybyszewska-Jarminska)

3. att ge en musikhistorisk bakgrund till musikkulturen hos den polska och svenska Vasaätten (dr Kia Hedell, prof. B. Przybyszewska-Jarminska )

4. att ge en litteratur-historisk kommentar (prof. Ewa Teodorowicz-Hellman, prof. Alina Nowicka Jezowa).

Forskningsresultaten presenteras i form av en tvåspråkig (engelska-polska) bok. I boken finns texter av forskare från Stockholms universitet, Slaviska institutionen, Polska Vetenskapsakademien i Warszawa, Carolina Rediviva, Uppsala. Boken ges ut vid Stockholms universitet.

 

 

11. Terminological issues of accessing digitalized resources for medieval studies (2012-2014) (Antoaneta Granberg)

 

Ett samarbetsprojekt mellan Kungliga Vitterhetsakademien och Bulgariska vetenskapsakademien. I projektet deltar Göteborgs universitet, Stockholms universitet och Uppsala universitet.

 

Mer info

 

 

12. Theoretical basis for Russian-Swedish lexicography and Swedish-Russian open access database (Ludmila Pöppel & Dmitrij Dobrovolskij)

 

Mer info

 

 

13. Typology of Taxis Constructions in Slavic languages (Nadezjda Zorikhina Nilsson)

 

Ett internationellt projekt under ledning av Ryska Vetenskapsakademin, Institutet för lingvistik (S.-Petersburg, 2008-2013) med deltagare från 13 länder (ryska – Nadezjda Zorikhina Nilsson, A. Barentsen; slovenska – Morgan Nilsson).

Projektet är slutfört och texterna genomgår fortfarande redigeringsfas.

 

 

Academia.edu: Slavic Studies in Sweden

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.